THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023
28/03/2023 12:00:00

Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-HĐPH ngày 13/01/2023của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hải Dương về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 01/KH- HĐPH ngày 06/02/2023 của UBND huyện Thanh Miện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023, Kế hoạch số 90/KH-BCĐ ngày 17/3/2023 của UBND thị trấn Thanh Miện về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, Kế hoạch số 684/KHHĐPH ngày 10/3/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Hải Dương về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023”; Công văn số 01/HĐPH-TP ngày 13/3/2023 của HDDPHPBGDPL huyện Thanh Miện về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 684/KH-HĐPH ngày 10/3/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Hải Dương

Ban chỉ đạo phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị trấn Thanh Miện (viết tắt là ban chỉ đạo phối hợp PBGDPL) xây dựng kế hoạch tổ chức tìm hiểu pháp luật trực tuyến 2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tiếp tục đưa Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trở thành Cuộc thi thường niên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; góp phần đổi mới, đa dạng hoá các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Cung cấp kiến thức về một số lĩnh vực pháp luật thiết thực với cuộc sống người dân; khuyến khích, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật của các tầng lớp nhân dân, giúp tuyên truyền hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật.
- Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (09/11) năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
2. Yêu cầu
- Nội dung thi bảo đảm tính phổ thông, thiết thực, phù hợp với trình độ hiểu biết pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân; bám sát mục đích Cuộc thi.
- Hệ thống kỹ thuật phần mềm phục vụ tổ chức Cuộc thi hoạt động ổn định, chính xác, hiệu quả, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.
II. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC DỰ THI
1. Tên gọi
Cuộc thi: “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023”
2. Đối tượng dự thi: Là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn thị trấn Thanh Miện.
3. Nội dung thi: Tìm hiểu một số quy định pháp luật về lao động, việc làm và pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí.
4. Hình thức dự thi: Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên thiết bị điện tử có kết nối mạng Internet bằng việc đăng nhập vào website của Cuộc thi tại địa chỉ: http//:timhieuphapluat.haiduong.gov.vn và được kết nối trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (http//:pbgdpl.haiduong.gov.vn); trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (https//: sotuphap.haiduong.gov.vn). Chi tiết về cách thức tham gia dự thi được thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ Cuộc thi.
III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN; THỜI GIAN TỔ CHỨC VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI
1. Tiến độ thực hiện
- Từ ngày 01 đến ngày 20/5/2023: Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, xây dựng Thể lệ, Bộ đề thi và các nội dung liên quan đến cuộc thi.
- Từ ngày 20/5 đến ngày 30/5/2023: Triển khai Kế hoạch, đăng tải thông tin về Cuộc thi và phát động Cuộc thi trên địa bàn toàn tỉnh.
- Từ ngày 01/6/2023: Phát động Cuộc thi và tổ chức thi.
2. Thời gian thi: Thời gian thi được chia thành 02 đợt, cụ thể như sau:
- Đợt thi thứ nhất: Dự kiến bắt đầu từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2023.
- Đợt thi thứ hai: Dự kiến bắt đầu từ ngày 01/9 đến ngày 30/9/2023.
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1632
Trước & đúng hạn: 1631
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/06/2023 15:06:31)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN THANH MIỆN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Quang Hùng - Chủ tịch UBND 

Địa chỉ: 47 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

Điện thoại: 0396917390

Email: Phamquanghung1968@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 21
Tất cả: 48,333