CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Triển khai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn Thanh Miện
21/03/2023 08:56:16

      1. UBND thị trấn quán triệt, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này bảo đảm kịp thời, đầy đủ, hiệu quả thực chất, không chạy theo thành tích; chịu trách nhiệm người đứng đầu trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc phạm vi, chức năng quản lý.
      2. Công chức Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ thị trấn phối hợp với công chức Văn phòng HĐND&UBND thị trấn nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của cấp trên về tiêu chí đánh giá, xếp hạng việc thực thi nội dung công việc của Kế hoạch này vào Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) để đánh giá trách nhiệm người đứng đầu hằng năm.
      3. Công chức Tài chính – Kế toán thị trấn có trách nhiệm tham mưu UBND thị trấn bố trí cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
      4. Đài phát thanh thị trấn thường xuyên, kịp thời tuyên truyền phổ biến quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo về tình hình, kết quả cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Miện để người dân, doanh nghiệp tìm hiểu, thực hiện, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính.
      5. Công chức Văn phòng HĐND&UBND thị trấn chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện theo quy định.
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1632
Trước & đúng hạn: 1631
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/06/2023 14:39:55)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN THANH MIỆN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Quang Hùng - Chủ tịch UBND 

Địa chỉ: 47 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

Điện thoại: 0396917390

Email: Phamquanghung1968@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 19
Tất cả: 48,331