CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tóm tắt tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2022
14/06/2022 09:55:04

6 tháng đầu năm 2022, công tác cải cách hành chính tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn, hướng dẫn về chuyên môn của Phòng Nội vụ, sự vào cuộc của cán bộ, công chức và nhân dân địa phương qua đó đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, công chức trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

6 tháng đầu năm 2022, công tác cải cách hành chính tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn, hướng dẫn về chuyên môn của Phòng Nội vụ, sự vào cuộc của cán bộ, công chức và nhân dân địa phương qua đó đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, công chức trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Kết quả này được thể hiện trên các mặt công tác:

- Công tác chỉ đạo, điều hành: UBND thị trấn đã ban hành kế hoạch số 379/KH-UBND ngày 31/12/2021 về cải cách hành chính nhà nước thị trấn Thanh Miện năm 2022. Theo kế hoạch có 07 nhiệm vụ chính với 28 nhiệm vụ cụ thể. Tính đến thời điểm 09/6/2022 đã hoàn thành 23/28 nhiệm vụ mà kế hoạch đã đề ra từ đầu năm (đạt 82,1%). Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã phát 05 tin bài trên hệ thống đài truyền thanh; đăng tải 11 tin bài trên Trang thông tin điện tử thị trấn và đã tiến hành tuyên truyền các khẩu hiệu về công tác cải cách hành chính trên bảng điện tử tại trụ sở UBND.

- Cải cách thể chế: Từ ngày 10/12/2021 đến ngày 09/6/2022, HĐND và UBND thị trấn đã ban hành 226 văn bản các loại, không có văn bản quy phạm pháp luật. Ngày 13/5/2022, Ban chỉ đạo phổ biến giáo dục pháp luật thị trấn phối hợp với Hội LHPN, Công an thị trấn và Đội CSGT - TT huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho 70 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.

- Cải cách thủ tục hành chính: Tổng số TTHC/danh mục TTHC được công bố gồm 143 thủ tục; trong đó TTHC được công khai: 143 thủ tục. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thị trấn: 143 thủ tục. Đưa 132 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 (trong đó: 86 TTHC mức độ 3, 46 TTHC mức độ 4).

Tính từ ngày 10/12/2021 đến 09/6/2022, Bộ phận Một cửa UBND thị trấn Thanh Miện đã tiếp nhận 1.559 hồ sơ (gồm: tiếp nhận online: 532 hồ sơ chiếm 34,12%, tiếp nhận trực tiếp: 1.027 hồ sơ chiếm 65,88%). Trong đó:

- Lĩnh vực Hộ tịch tiếp nhận:

485

hồ sơ (trong đó online 188 hồ sơ);

- Lĩnh vực Chứng thực tiếp nhận:

960

hồ sơ (trong đó online 294 hồ sơ);

- Lĩnh vực NCC tiếp nhận:

9

hồ sơ (trong đó online 0 hồ sơ);

- Lĩnh vực Bảo trợ xã hội:

105

hồ sơ (trong đó online 50 hồ sơ);

Có 1.559 hồ sơ đã được cập nhật lên phần mềm một cửa dùng chung của tỉnh Hải Dương. 100% hồ sơ được trả trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Tỷ lệ hài lòng đạt 100%.

- Cải cách tổ chức bộ máy: Việc quản lý biên chế hành chính đã thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước. UBND thị trấn đã làm thủ tục đề nghị UBND huyện giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP cho 01 đ/c Đỗ Văn Ngữ - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; luân chuyển đ/c Đoàn Thế Min - Công chức Tư pháp hộ tịch sang Chủ tịch Hội Nông dân (đã có quyết định công nhận của Hội ND huyện số 154/QĐ-HND ngày 01/6/2022); lập tờ trình đề nghị luân chuyển đ/c Hoàng Văn Dũng - Công chức LĐTBXH sang công chức Tư pháp hộ tịch. Tổng số cán bộ, công chức được giao là 22, hiện tại có mặt là 23 người.

- Cải cách chế độ công vụ: Đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được chuẩn hóa về mặt chuyên môn nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Hiện có 01 công chức đang theo học lớp trung cấp lý luận chính trị tại Trung tâm chính trị huyện Thanh Miện, chọn cử 53 lượt cán bộ công chức UBND; 6 cán bộ không chuyên trách thị trấn và 84 lượt cán bộ khu dân cư, đại biểu HĐND đi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ do cấp trên tổ chức.

- Cải cách tài chính công: Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 và công khai dự toán ngân sách năm 2022 của thị trấn theo đúng quy định.

- Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: Ủy ban nhân dân thị trấn đã thành lập các Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện thường xuyên (tiếp nhận 716 văn bản đến); 226 văn bản đi (đạt 100%) được gửi qua mạng. Trang thông tin điện tử của thị trấn: hoạt động ổn định, cung cấp tin bài thường xuyên và có sự tham gia của các bộ phận chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND thị trấn; đảm bảo đúng tiêu chí Chính quyền điện tử cấp xã.

* PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2022

- Tiếp tục triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính đã đề ra.

- Thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan; có giải pháp chỉ đạo cụ thể để chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức; kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng gây có khăn đối với tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính. Chú trọng việc giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, không để xảy ra tình trạng giải quyết trễ hạn.

- Chú trọng trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các cá nhân, tổ chức đăng ký tài khoản cá nhân, tổ chức trên dịch vụ công quốc gia và dịch vụ công tỉnh Hải Dương, tích cực thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

- Tăng cường chỉ đạo các công chức chuyên môn UBND thị trấn được giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC sử dụng chữ ký số và thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết TTHC đạt tỷ lệ huyện giao.

- Tăng cường công tác rà soát các thủ tục hành chính và niêm yết đầy đủ, đúng quy định tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thị trấn và trên Trang thông tin điện tử, những nơi tiếp xúc với tổ chức, công dân, nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước.

- Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế khoán theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan chuyên môn. Triển khai thực hiện các quy định về quản lý tài sản công tại UBND thị trấn.

- Tiếp tục ban hành và cập nhật đầy đủ các quy trình ISO, đảm bảo 100% TTHC được xây dựng quy trình và công bố. Theo dõi và cập nhật, xử lý ý kiến chỉ đạo của UBND huyện giao trên phần mềm đúng quy trình.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2022 18:44:49)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN THANH MIỆN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Quang Hùng - Phó CT.UBND 

Địa chỉ: 47 Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

Điện thoại: 0396917390

Email: Hungubtttm@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 29
Tất cả: 41,021