Đăng nhập

Cổng TTĐT Thị trấn Thanh Miện - Huyện Thanh Miện

23/4/2023  |  English  |  中文

Ủy ban nhân dân - Thị trấn Thanh Miện nhiệm kỳ 2021 - 2026

1. Đồng chí PHẠM QUANG HÙNG - Chủ tịch UBND thị trấn


​NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm người đứng đầu trên tất cả các hoạt động của Uỷ ban nhân dân, là Thủ trưởng cơ quan UBND thị trấn và trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

a) Quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều nội dung công việc trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của Ủy ban nhân dân; trực tiếp chỉ đạo các công việc đột xuất, quan trọng, nhạy cảm trên các lĩnh vực.

b) Chủ tịch UBND thị trấn triệu tập, chủ trì các phiên họp, Hội nghị của UBND, khi vắng mặt thì ủy quyền Phó Chủ tịch UBND chủ trì thay; bảo đảm việc chấp hành pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Đảng ủy và HĐND thị trấn  .

c) Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND thị trấn và thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị trấn theo quy định của pháp luật.

d) Tổ chức việc tiếp dân, xét và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức theo quy định của pháp luật.

e) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác Quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội của thị trấn.

- Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật; cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; quy chế và lề lối làm việc của Ủy ban nhân dân thị trấn.

- Chịu trách nhiệm là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Khi không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Việc ủy quyền phát ngôn phải được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định. 

- Quản lý, điều hành các công trình, dự án theo kế hoạch đầu tư công ngắn hạn, trung hạn từ nay đến năm 2025, kế hoạch hàng năm và một số công trình, dự án khác được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Điều hành chung về tài chính ngân sách, quản lý tài sản công, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, quyết toán ngân sách hàng năm, các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Công tác quốc phòng - an ninh, đối ngoại, những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; những giải pháp quan trọng, có tính chất đột phá trong chỉ đạo điều hành ở từng thời điểm.

- Chỉ đạo chung về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư; công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên môi trường.

- Chỉ đạo chung về công tác dân vận của chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ.

- Công tác quản lý dân cư trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Giải quyết những vấn đề do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn, những người đứng đầu các tổ chức Đoàn thể, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị trấn, các khu dân cư đề nghị liên quan thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thị trấn.

g) Trực tiếp phân công giao nhiệm vụ công việc đối với Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND, cán bộ, công chức. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND thị trấn có thể thành lập các tổ chức tư vấn để tham mưu, giúp Chủ tịch UBND thị trấn giải quyết công việc.

h) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

i) Trực tiếp phụ trách khu dân cư Triệu Thái và Phù Nội.

2. Đồng chí ĐỖ ĐỨC KHUÊ - Phó Chủ tịch UBND thị trấn


​NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

a) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực kinh tế: Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp, Thủy sản, Tài nguyên môi trường, Kinh tế tập thể, Kinh tế tư nhân, Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy, nổ; An toàn giao thông.

          b) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị trấn về tiến độ, chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, bồi thường – GPMB. Trực tiếp tham mưu Chủ tịch UBND thị trấn chỉ đạo, tổ chức giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh thuộc lĩnh vực phụ trách. Thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí khi được Chủ tịch UBND thị trấn ủy quyền.

c) Trực tiếp làm Trưởng ban quản lý khi xây dựng các công trình, dự án theo kế hoạch đầu tư công ngắn hạn, trung hạn từ nay đến năm 2025, kế hoạch hàng năm và một số công trình, dự án khác được cấp thẩm quyền phê duyệt

d) Được Chủ tịch UBND thị trấn ủy quyền giải quyết một số nội dung công tác về lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, thủ tục vay vốn ngân hàng và điều hành hoạt động UBND thị trấn khi đồng chí Chủ tịch UBND đi vắng;

đ) Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND thị trấn liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách và các văn bản khác do Chủ tịch  UBND thị trấn ủy quyền.

e) Trực tiếp theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại các khu dân cư Bất Nạo và Lê Bình.

3. Đồng chí NGUYỄN TIẾN BẢO - Phó Chủ tịch UBND thị trấn


​NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

a) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo về hoạt động công tác: Cải cách hành chính, Giáo dục & Đào tạo; Văn hóa- Thể thao- du lịch; Thông tin- tuyên truyền; Y tế, Dân số- KHHGĐ; Lao động- TB & Xã hội; BHXH, BHYT; Tôn giáo; Khoa học- công nghệ; Xuất khẩu lao động; Giải quyết việc làm; xóa đói giảm nghèo; an sinh xã hội; vệ sinh môi trường; Báo chí, Đối ngoại; Cổng thông tin điện tử, chính quyền điện tử, phụ trách Trung tâm học tập cộng đồng.

b) Tham gia phối hợp và giữ mối liên hệ với UBMTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội trong công tác tuyên truyền vận động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, mọi nhiệm vụ, kế hoạch trên giao và của địa phương và trong các phong trào văn hóa- văn nghệ- thể dục- thể thao;

c) Trực tiếp tham mưu cho Chủ tịch UBND thị trấn giải quyết các vụ việc, các ý kiến, kiến nghị, đề xuất, đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí khi được Chủ tịch UBND thị trấn ủy quyền.

d)  Giúp Chủ tịch UBND thị trấn chỉ đạo, điều hành Bộ phận “Một cửa"  của UBND thị trấn.

đ) Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND thị trấn liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách và các văn bản khác do Chủ tịch  UBND thị trấn ủy quyền.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thị trấn giao và ủy quyền chỉ đạo các công việc khi Chủ tịch UBND thị trấn đi vắng;

g) Trực tiếp theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại các khu dân cư Phượng Hoàng Thượng, Phượng Hoàng Hạ.


FILE ĐÍNH KÈM: QD phan cong CB_ CC nhiem ky 2021-2026.pdf